Notice: Galwyd wpdb::prepare yn anghywir. Nid yw'r ymholiad yn cynnwys y nifer cywir o ddeilyddion lle(2) ar gyfer y nifer o ymresymiadau sydd wedi eu pasio (3). Darllenwch Debugging in WordPress am fwy o wybodaeth. (Ychwanegwyd y neges hon yn fersiwn 4.8.3.) in /var/sites/d/disabilitywales.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 4187
Anabledd Cymru yn cyflwyno tystiolaeth i’r UN - Disability Wales
A A A
Cyferbynnedd uchel
English

Chwilio

To search, just start typing...

Rydym wedi dod o hyd i'r canlynol:

Chwilio

To search, just start typing...

Community login
This is a young persons forum.
Helo,
Braf eich gweld chi eto!
Helo,
Mewngofnodi isod:
Cofnodi
Croeso,
Rhowch eich manylion isod:
Mewngofnodi

DPOs delegation at UN

Anabledd Cymru a chyrff pobl anabl o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn dod at ei gilydd yn Geneva heddiw i gyfarfod Pwyllgor Hawliau Pobl Anabl y Cenhedloedd Unedig.

Yn ystod yr archwiliad cyntaf erioed o gydymffurfiad Llywodraeth San Steffan â Chonfensiwn Hawliau Pobl Anabl y Cenhedloedd Unedig, byddwn yn darparu tystiolaeth o fethiant systemig i helpu pobl anabl i fyw’n annibynnol ac i gael cyfleoedd ym meysydd cymdeithasol, addysg a gwaith.

Dyma’r tro cyntaf i’r Pwyllgor archwilio Gwladwriaeth yr oedd gynt wedi archwilio am fethu dilyn y Confensiwn

Dywedodd Rhian Davies, prif weithredwraig Anabledd Cymru: “Nid yw Llywodraeth San Steffan yn cefnogi pobl anabl ac ni fyddwn yn dawel tra bydd ein hawliau’n parhau dan fygythiad.

Nid yn unig yw’r Llywodraeth wedi anwybyddu’r ffaith bod yr archwiliad wedi tynnu sylw at ei ffaeleddau, ond mae wedi parhau i gyflwyno polisïau a thoriadau sy’n ymosod ar hawliau a bywydau pobl anabl a’u teuluoedd. Byddwn yn parhau i roi pwysau ar ein llywodraethau a sefydliadau cyhoeddus i barchu a chynnal hawliau pobl anabl yng Nghymru.”

Mewn sesiwn caeedig tair awr gyda’r Pwyllgor, bydd y ddirprwyaeth yn nodi’r materion sy’n cael yr effeithiau mwyaf difrifol ar bobl anabl yn y Deyrnas Unedig. Byddwn yn gofyn y Pwyllgor i holi llywodraethau Cymru a San Steffan am y mesurau byddant yn cymryd i wella hawliau, mynediad a chynhwysiad pobl anabl ym mhob rhan o’u bywydau.

Ar ôl dychwelyd o Geneva, bydd Anabledd Cymru yn lansio adroddiad Cymru ar 15 Mawrth mewn cyfarfod o’r Gweithgor Anabledd Trawsbleidiol.

Tair neges allweddol o Gymru:

 • Cryfhau Fframwaith Gweithredu Byw’n Annibynnol wrth fynnu mwy o atebolrwydd yn lleol am weithredu’r Fframwaith er hwyluso dewis a chynhwysiad gwirioneddol ym mhob maes bywyd, yn cynnwys cyflogaeth.
 • Sicrhau bydd pob project isadeiledd yn gynhwysol er creu Cymru hygyrch, o drafnidiaeth i ddarparu gwybodaeth, gwasanaethau a mynediad i’r amgylchedd adeiledig.
 • Taclo’r rhwystrau rhag cael cyfiawnder wrth wella gwasanaethau cynghori, eirioli a chyfreithiol arbenigol.

Dywedodd Wendy Ashton, cadeirydd Anabledd Cymru, “Mae’n bwysig bod pobl anabl yn deall fod hawl gennym i leisio ein barn, a’n bod yn defnyddio’r broses hon i hysbysu’r byd ein bod yn cael ein trin yn wael yn y Deyrnas Unedig.

Yng Nghymru mae datganoli’n rhoi cyfle i wneud pethau’n wahanol a byddwn yn parhau i gydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru wrth bwyso am weithredu mesurau o bwys i ni. Rhaid i ni sicrhau bydd trefn yn seiliedig ar hawliau dynol yn diwallu anghenion pobl anabl Cymru a galw ar Lywodraeth Cymru i’n cefnogi wrth frwydro am ddyfod gwell ar gyfer pob person anabl.”

 

Golygyddion:

 • Anabledd Cymru yw cymdeithas genedlaethol cyrff pobl anabl yng Nghymru sy’n hyrwyddo hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pob person anabl.
 • Yn 2017 bydd Pwyllgor Hawliau Pobl Anabl y Cenhedloedd Unedig yn asesu pa gamau mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymryd i weithredu’r Confensiwn Hawliau Pobl Anabl ar ôl ei gadarnhau yn 2009. Enwebir ac etholir aelodau’r pwyllgor gan lywodraethau, gyda’r mwyafrif ohonynt yn bobl anabl ac yn arbenigo mewn gwahanol feysydd.
 • Gohiriodd y Pwyllgor ei asesiad o’r Deyrnas Unedig (pennwyd yn wreiddiol yn 2015) er mwyn ymchwilio cwyn fod y diwygiadau lles yn bygwth hawliau pobl anabl. Gwnaed hynny o dan brotocol opsiynol y Confensiwn. Aeth yr ymchwiliad ymlaen i fynegi pryder am ymosodiadau dwys a systemig ar hawliau pobl anabl. Ac roedd yr ymchwiliad ond wedi edrych ar rai o elfennau’r Confensiwn Hawliau Pobl Anabl – wrth ganolbwyntio ar effeithiau  mesurau caledi a’r diwygiadau lles. Mae’r adroddiad presennol yn edrych ar gyfres o faterion llawer ehangach, yn cynnwys deddfau iechyd meddwl, polisïau cyflogaeth ac addysg, a mwy.
 • Bydd Pwyllgor Hawliau Pobl Anabl y Cenhedloedd Unedig yn llunio rhestr o faterion a ystyrir yn flaenoriaethau i’r Llywodraeth. Bydd tri mis gan y Llywodraeth i ymgynghori ac ymateb, a bydd cyfle pellach i bobl anabl ddarparu tystiolaeth.
 • Cynhelir yr archwiliad o Lywodraeth y DU ym mis Awst, gyda’r Pwyllgor yn darparu ei adroddiad trerfynol yn ystod hydref 2017.
 • Bydd Anabledd Cymru yn lansio ei adroddiad mewn cyfarfod o’r Gweithgor Anabledd Trawsbleidiol yn y Senedd ar ddydd Mercher 15 Mawrth, ar ôl dychwelyd o Geneva. Darperir copïau o’r adroddiad a’r crynodeb gweithredol ar y dydd.
 • Ymholiadau cyfryngau:
 • Natasha Hirst ar 029 2088 87325 neu Natasha.hirst@disabilitywales.org#CRPD17 #DPOsGeneva17